Kỹ Năng Mục Vụ Thực Tiễn

Kỹ Năng Mục Vụ Thực Tiễn >
3 Hours
Free
Tổng quan về sách Xuất Ai-cập Ký và Các ý nghĩa thuộc linh là thông điệp mà Đức Chúa Trời muốn gửi đến mỗi cá nhân trong bước đường tìm hiểu thánh ...
Beginner
4 Lectures
3 Hours
Add to Wishlist
Free
Kỹ Năng Mục Vụ Thực Tiễn >
10 hours
Free
With no prior experience, you will have the opportunity to walk through hands-on examples with Hadoop and Spark frameworks, two of the most common ...
Advanced
5 Lectures
10 hours
Add to Wishlist
Free
Kỹ Năng Mục Vụ Thực Tiễn >
10 hours
Free
With no prior experience, you will have the opportunity to walk through hands-on examples with Hadoop and Spark frameworks, two of the most common ...
Advanced
5 Lectures
10 hours
Add to Wishlist
Free