Những Bài Học Về Kinh Thánh

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGƯỜI HẦU VIỆC CHÚA >
Free
PHÚC ÂM JOHN MINH CHỨNG. “Phúc Âm” (Gospel) có nghĩa là “Tin tức trọn lành” (Good News). Do đó các bản văn của John kể lại những “Tin tức trọn lành...
Add to Wishlist
Free
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGƯỜI HẦU VIỆC CHÚA >
Free
THÁNH VỤ SỨ ĐỒ I (Chương 1-12) Sách Thánh Vụ các Sứ Đồ là một quyển sách HÀNH ĐỘNG. Hội Thánh đầu tiên được hình dung như một hiệp thân Tín hữu di ...
2 Lectures
Add to Wishlist
Free
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGƯỜI HẦU VIỆC CHÚA >
Free
THÁNH VỤ SỨ ĐỒ II (Chương 13-28) Nữa phần còn lại của sách Thánh Vụ Các Sứ Đồ gần như chuyên biệt cho Sứ đồ Paul và thánh vụ của Ô...
2 Lectures
Add to Wishlist
Free
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGƯỜI HẦU VIỆC CHÚA >
Free
PHÚC ÂM DO LUKE MINH CHỨNG – PHẦN II  (Từ Chương 13 đến 24)  Chúng ta cần học Phúc Âm Luke (Phần I) trước bài học nầy, Phúc Âm do Luke...
Add to Wishlist
Free
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGƯỜI HẦU VIỆC CHÚA >
Free
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGƯỜI HẦU VIỆC CHÚA >
Free
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGƯỜI HẦU VIỆC CHÚA >
Free
 PHÚC ÂM DO MA-THI-Ơ MINH CHỨNG – PHẦN II (từ Chương 15 đến 28) Đây là phần nối tiếp Bài học Phúc Âm Matthew (Ma-thi-ơ) (CB #03-1a). Để giúp ...
1 Lectures
Add to Wishlist
Free
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGƯỜI HẦU VIỆC CHÚA >
Free
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGƯỜI HẦU VIỆC CHÚA >
Free
ĐỜI SỐNG TÍN ĐỒ I Một cuộc đời mới trọn vẹn và ý nghĩa với sự toại nguyện, vui thoả và bình an luôn sẵn dành cho bất cứ ai thật sự mong ước. Sau kh...
8 Lectures
Add to Wishlist
Free
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGƯỜI HẦU VIỆC CHÚA >
Free
Hiểu biết sâu rộng hơn Lời Chúa. Giúp cho đức tin của bạn sẽ mạnh mẽ hơn, và được gần gũi Chúa mật thiết hơn.
1 Lectures
Add to Wishlist
Free