Blog

Blog post subtitle

Khi họ cầu nguyện, quyền năng của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra cách mạnh mẽ và nhiệm mầu...

Khi đọc sách Công Vụ, ta dễ dàng nhận thấy Hội Thánh đầu tiên là một Hội Thánh cầu nguyện. Họ “bền lòng đồng một ý mà cầu nguyện” trên phòng cao, trước khi Đức Thánh Linh giáng lâm (1:14); họ cầu nguyện khi cử người vào chức vụ sứ đồ (1:24); họ cầu nguyện trong ngày Đức Thánh Linh giáng lâm (2:1); họ “hiệp lại” cùng nhau hằng ngày, “bền lòng” giữ sự cầu nguyện (2:42-47); họ “một lòng” cầu nguyện khi Hội Thánh bị bắt bớ (4:24); họ phân chia công việc để những người lãnh đạo thuộc linh của Hội Thánh có được nhiều thời gian “cứ chuyên lo về sự cầu nguyện…” (6:4); họ cầu nguyện cho các chấp sự của Hội Thánh khi họ được bầu cử và giao nhiệm vụ (6:6); họ “cứ cầu nguyện Đức Chúa Trời” cho người lãnh đạo thuộc linh của Hội Thánh khi bị bắt bớ (12:5); họ “kiêng ăn và cầu nguyện” trước khi sai phái Ba-na-ba và Sau-lơ (Phao-lô) vào công cuộc truyền giảng Tin Lành cho dân ngoại (13:3); .v.v. Họ cầu nguyện thường xuyên, họ cầu nguyện trong mọi việc, họ cầu nguyện cho mọi nhu cầu/nan đề.

Tín hữu Hội thánh đầu tiên cầu nguyện thường xuyên nhưng lời cầu nguyện của họ không trở thành những bài kinh nhật tụng, sự cầu nguyện của họ không phải là một thói quen tôn giáo như những người Pha-ri-si, những kẻ giả hình (Ma-thi-ơ 6:1-18). Khi họ cầu nguyện, quyền năng của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra cách mạnh mẽ và nhiệm mầu, những người họ cầu nguyện cho đều được thành công, những việc họ cầu nguyện cho đều được kết quả mỹ mãn. Khi họ cầu nguyện, Đức Thánh Linh giáng lâm và đầy dẫy trên họ (2:4); khi họ cầu nguyện, “nơi nhóm lại rúng động”; khi họ cầu nguyện, họ được ban cho tấm lòng dạn dĩ để giảng Đạo Đức Chúa Trời (4:31); khi họ cầu nguyện, Ê-tiên phục vụ Chúa trung tín cho đến chết, Phi-líp giảng Đạo hết sức thành công (7-8); khi họ cầu nguyện, Đức Chúa Trời sai thiên sứ giải cứu Phi-e-rơ một cách ngoạn mục (12); khi họ cầu nguyện, kẻ bắt bớ Đạo Sau-lơ trở thành nhà truyền giáo trứ danh; .v.v.

Hội Thánh đầu tiên là một Hội Thánh cầu nguyện. Xin Chúa cho Hội Thánh ngày nay cũng là Hội Thánh cầu nguyện. Mỗi người cầu nguyện, mỗi nhà cầu nguyện, cả Hội Thánh – mọi người – “hiệp lại”, “bền lòng đồng một ý” mà cầu nguyện. Nhờ đó, ta có thể mục kích những công việc diệu kỳ tay Chúa làm. A-men!

Hoàng Phong

(Nguồn: arisevc.org)

Theo Oneway-Media

Link: https://oneway.vn/tin-tuc/mot-hoi-thanh-cau-nguyen-49984.html

Author: Aba Team

Trả lời