CB#03-1a. PHÚC ÂM MA-THI-Ơ MINH CHỨNG I

 PHÚC ÂM DO MA-THI-Ơ MINH CHỨNG – PHẦN I

(từ Chương 1 đến 14)

 

TÁC GIẢ:

Các Giáo phụ đầu tiên cho rằng Tác giả của sách Phúc Âm thứ nhất trong bốn sách Phúc âm là Ma-thi-ơ, một trong 12 Sứ đồ. (Mác 3:18; Công vụ các sứ đồ 1:2,3). Ma-thi-ơ (Chương 9:9-13) mô tả về một người nguyên là thâu thuế viên được kêu gọi làm môn đồ. Như các anh em khác trong 12 Sứ đồ, dường như Ông đã bỏ ngay địa vị và sinh kế của mình và bắt đầu theo Chúa Giê-xu. Chúng ta không thấy Kinh thánh nói ông thử trở lại nghề nghiệp trước kia như Phi-e-rơ đã làm (Giăng 21:3).

Theo ngôn ngữ Hê-bơ-rơ, Ma-thi-ơ nghĩa là Ân tứ của Đức Giê-hô-va. Trong Tân Ước, Ông cũng được đề cập bằng một danh từ Hê-bơ-rơ khác: Lê-vi (Mác 2;14; Lu-ca 5:27,29).

PHÚC ÂM:

Người ta nói rằng Phúc âm Ma-thi-ơ là chiếc cầu nối giữa Cựu và Tân ước. Ma-thi-ơ tuyên bố: Thánh Kinh Cựu ước được ứng nghiệm bởi Chúa Giê-xu, chắc hẳn ý định của Ông là để ảnh hưởng và thuyết phục những người Do thái giáo rằng khi ứng nghiệm những lời tiên tri trong Cựu ước, Chúa  Giê-xu đích thực là Đấng Mê-si-a (Giải Cứu) của họ.

Kiến thức của Ma-thi-ơ về Kinh thánh được minh chứng bởi nhiều lần Ông đã trích dẫn Cựu ước. Những câu Kinh thánh sau đây dẫn chứng những lời tiên tri từ Cựu ước, làm sáng tỏ về sự đến của Đấng Mê-si-a (Hãy mở Kinh Thánh để đối chiếu): Ma-thi-ơ 1:23 (Ê-sai 7:14), Ma-thi-ơ 2:6 (Mi-chê 5:2), Ma-thi-ơ 2:15 (Ô-sê 11:1), Ma-thi-ơ 2:18 (Giê-rê-mi 31:15), Ma-thi-ơ 3:3 (Ê-sai 40:3), Ma-thi-ơ 4:15 (I Sa-mu-ên 9:1,2), Ma-thi-ơ 12:18-21 (I Sa-mu-ên 42:1-2), Ma-thi-ơ 13:35 (Thi-thiên 78:2), Ma-thi-ơ 21:5 (I Sa-mu-ên 62:11; Zecha. 9:9), Ma-thi-ơ 26:56 (Thi-thiên 31:11; Xa-cha-ri 13:7)

Hơn nữa, chứng cớ về lời khuyến cáo của Ma-thi-ơ cho những người Do thái giáo, bằng nhiều dẫn chiếu về “Vương quốc Đấng Mê-si-a” trong khi Ông dùng biệt danh “Vương quốc Thiên đàng,” tìm thấy trong sách phúc âm của Ông đến 33 lần. John the Baptist (Giăng Báp-tít) đã giới thiệu (câu 3:1, 2), và sau đó Chúa Giê-xu công bố trong những bài giảng dạy của Ngài (câu 4:17), thực hữu về một vương quốc tâm linh thật mới mẻ đối với nhiều người, nếu không nói là đối với hầu hết thính giả Do thái giáo. Thật vậy, từ thời tổ phụ họ, qua huyết thống của Áp-ra-ham, quan niệm về việc đi vào một vương quốc vật thể dễ hiểu hơn việc đi vào vương quốc tâm linh duy nhất bằng đức tin. Phúc âm Ma-thi-ơ đầy những ngụ ngôn và minh họa về Vương quốc Thiên đàng và Vương quốc Thượng Đế, hoặc như bản dịch Kinh Thánh Tân Ước Diễn Ý (Bản Kinh Thánh Amplified) viết điều nầy: “…và đường lối làm việc công chính của Ngài (Thượng Đế)” (Ma-thi-ơ 6:33). Độc giả sẽ khám phá rằng vương quốc “tâm linh” vẫn thường xuyên chọc thủng thế giới thiên nhiên, điều nầy được minh chứng bằng vô số phép lạ và chữa lành bởi Chúa Giê-xu.

Ma-thi-ơ mở đầu ký thuật phúc âm của Ông trong Ma-thi-ơ 1:1 bằng cách dùng tựa đề, “ Sử kinh về Thế hệ (Tổ tiên, Gia phổ) của Đấng Cứu Thế Giê-xu”. Dù vậy, tựa đề nầy chỉ dẫn chiếu 17 câu đầu tiên, không phải toàn bộ phúc âm. Trong văn bản của Ông, Ma-thi-ơ nhấn mạnh lời kêu gọi thống hối, cũng như sự tùng  phục đức tin một khi sự thống hối đã xảy ra.

Điều thích thú đáng ghi nhận là 10 chuyện ngụ ngôn được ký thuật trong Ma-thi-ơ lại không thấy trong các phúc âm khác. Các chuyện ngụ ngôn ấy là: 1. Cỏ lùng – 2. Kho tàng giấu kín – 3. Lưới cá – 4. Châu ngọc giá cao – 5. Người hầu việc không thương xót – 6. Công nhân trong vườn nho – 7. Hai người con trai – 8. Hôn lễ của con vua – 9. Mười nữ đồng trinh – 10. Các Ta-lâng.

BỐ CỤC:

Phúc Âm Ma-thi-ơ được phân đoạn giản dị như sau:

I –    Gia phả, Bối cảnh và Chuẩn bị: Ma-thi-ơ 1:1 – 4:11.

II -.   Thánh vụ của Chúa Giê-xu tại Ga-li-lê: Ma-thi-ơ 4:12 –18:35.

III –  Thánh vụ tại Giu-đê và Thời kỳ Cuối cùng: Ma-thi-ơ 19:1 – 28:20.

1
CB#03-1a. MA-THI-Ơ CHƯƠNG 01 – GIA PHỔ CHÚA GIÊ-XU
7 questions
2
CB#03-1a. MA-THI-Ơ CHƯƠNG 01 – NỮ ĐỒNG TRINH SINH RA CHÚA GIÊ-XU
3 questions
3
CB#03-1a. MA-THI-Ơ CHƯƠNG 02
10 questions
4
CB#03-1a. MA-THI-Ơ CHƯƠNG 03
9 questions
5
CB#03-1a. MA-THI-Ơ CHƯƠNG 04
11 questions
6
CB#03-1a. MA-THI-Ơ CHƯƠNG 05, 06, 07
29 questions
7
CB#03-1a. MA-THI-Ơ CHƯƠNG 08
16 questions
8
CB#03-1a. MA-THI-Ơ CHƯƠNG 09
21 questions
9
CB#03-1a. MA-THI-Ơ CHƯƠNG 10
13 questions
10
CB#03-1a. MA-THI-Ơ CHƯƠNG 11
9 questions
11
CB#03-1a. MA-THI-Ơ CHƯƠNG 12
14 questions
12
CB#03-1a. MA-THI-Ơ CHƯƠNG 13
6 questions
13
CB#03-1a. MA-THI-Ơ CHƯƠNG 14
17 questions

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Add to Wishlist
Lectures: 0

Archive

Working hours

Monday 9:30 am - 6.00 pm
Tuesday 9:30 am - 6.00 pm
Wednesday 9:30 am - 6.00 pm
Thursday 9:30 am - 6.00 pm
Friday 9:30 am - 5.00 pm
Saturday Closed
Sunday Closed