CB# 05 THÁNH VỤ CÁC SỨ ĐỒ 2

THÁNH VỤ SỨ ĐỒ II

(Chương 13-28)

Nữa phần còn lại của sách Thánh Vụ Các Sứ Đồ gần như chuyên biệt cho Sứ đồ Paul và thánh vụ của Ông như là một Giáo Sĩ cho thế giới người ngoại. Có một sự chuyển hóa từ người Do thái giáo độc tôn đến một Hội thánh cho người ngoại với tuyên ngôn rằng “Hễ ai muốn thì có thể đến”. Kể từ lúc này trở đi, chúng ta chỉ thấy thoáng qua, và rất ít về Peter và các sứ đồ khác. Chúng ta sẽ nghe chút ít hoạt động của người Hebrews tại Giêrusalem và Paléttin và phần nhiều liên quan đến các Hội thánh tại vùng Tiểu Á và trên bán đảo Hy lạp. Trong khi Giêrusalem đã là trung tâm sinh hoạt, nay là thị trấn của Antiốt trở nên một trung tâm mới của công tác truyền bá Phúc Âm. Công cuộc truyền giáo đầu tiên rõ rằng phát dinh từ Antiốt. Trước thời gian này công tác truyền bá Phúc Âm cho những người ngoại chỉ rải rác và không trọn vẹn. Bây giờ công việc này trở thành công tác liên tục. Đem Phúc Âm cho thế giới người ngoại là khải tượng và gánh nặng trong lòng sứ đồ Paul.

1
CB# 05. THÁNH VỤ CÁC SỨ ĐỒ | CHƯƠNG 13
16 questions
2
CB# 05. THÁNH VỤ CÁC SỨ ĐỒ | CHƯƠNG 14
12 questions
3
CB# 05. THÁNH VỤ CÁC SỨ ĐỒ | CHƯƠNG 15
17 questions
4
CB# 05. THÁNH VỤ CÁC SỨ ĐỒ | CHƯƠNG 16
15 questions
5
CB# 05. THÁNH VỤ CÁC SỨ ĐỒ | CHƯƠNG 17
15 questions
6
CB# 05. THÁNH VỤ CÁC SỨ ĐỒ | CHƯƠNG 17 – Kết Luận
7
CB# 05. THÁNH VỤ CÁC SỨ ĐỒ | CHƯƠNG 18
17 questions
8
CB# 05. THÁNH VỤ CÁC SỨ ĐỒ | CHƯƠNG 19
18 questions
9
CB# 05. THÁNH VỤ CÁC SỨ ĐỒ | CHƯƠNG 20
19 questions
10
CB# 05. THÁNH VỤ CÁC SỨ ĐỒ | CHƯƠNG 21
11 questions
11
CB# 05. THÁNH VỤ CÁC SỨ ĐỒ | CHƯƠNG 22
14 questions
12
CB# 05. THÁNH VỤ CÁC SỨ ĐỒ | CHƯƠNG 23
12 questions
13
CB# 05. THÁNH VỤ CÁC SỨ ĐỒ | CHƯƠNG 24
8 questions
14
CB# 05. THÁNH VỤ CÁC SỨ ĐỒ | CHƯƠNG 25
9 questions
15
CB# 05. THÁNH VỤ CÁC SỨ ĐỒ | CHƯƠNG 26
14 questions
16
CB# 05. THÁNH VỤ CÁC SỨ ĐỒ | CHƯƠNG 27
20 questions
17
CB# 05. THÁNH VỤ CÁC SỨ ĐỒ | CHƯƠNG 28
12 questions
18
CB# 05. THÁNH VỤ CÁC SỨ ĐỒ | CHƯƠNG 28 – Kết Luận

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Add to Wishlist
Lectures: 2

Archive

Working hours

Monday 9:30 am - 6.00 pm
Tuesday 9:30 am - 6.00 pm
Wednesday 9:30 am - 6.00 pm
Thursday 9:30 am - 6.00 pm
Friday 9:30 am - 5.00 pm
Saturday Closed
Sunday Closed