CB# 03-4 PHÚC ÂM JOHN MINH CHỨNG

PHÚC ÂM JOHN MINH CHỨNG.

Phúc Âm” (Gospel) có nghĩa là “Tin tức trọn lành” (Good News). Do đó các bản văn của John kể lại những “Tin tức trọn lành” về phương cách Đức Chúa Trời đã sai Con sanh duy nhất của Ngài xuống thế gian làm Nguồn ánh sáng cho cả nhân loại.

Phúc Âm John cho chúng ta thấy chương trình thiên thượng của Đức Chúa Trời cứu rỗi qua Đức Chúa Jesus Christ, sự tích xác thực về cuộc đời Ngài, những lời phán dạy và những việc làm của Ngài (II Tim 3:16).

Biết được sứ mạng thiêng liêng của tác giả, chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho năng lực để có thể áp dụng trong đời sống những điều chúng ta học được qua sách này. (Gia cơ 1: 22-25).

1
CB#03-4. JOHN | CHƯƠNG 01
18 questions
2
CB#03-4. JOHN | CHƯƠNG 02
5 questions
3
CB#03-4. JOHN | CHƯƠNG 03
13 questions
4
CB#03-4. JOHN | CHƯƠNG 04
7 questions
5
CB#03-4. JOHN | CHƯƠNG 05
10 questions
6
CB#03-4. JOHN | CHƯƠNG 06
7 questions
7
CB#03-4. JOHN | CHƯƠNG 07
4 questions
8
CB#03-4. JOHN | CHƯƠNG 08
11 questions
9
CB#03-4. JOHN | CHƯƠNG 09
5 questions
10
CB#03-4. JOHN | CHƯƠNG 10
8 questions
11
CB#03-4. JOHN | CHƯƠNG 11
8 questions
12
CB#03-4. JOHN | CHƯƠNG 12
9 questions
13
CB#03-4. JOHN | CHƯƠNG 13
5 questions
14
CB#03-4. JOHN | CHƯƠNG 14
11 questions
15
CB#03-4. JOHN | CHƯƠNG 15
10 questions
16
CB#03-4. JOHN | CHƯƠNG 16
14 questions
17
CB#03-4. JOHN | CHƯƠNG 17
9 questions
18
CB#03-4. JOHN | CHƯƠNG 18
12 questions
19
CB#03-4. JOHN | CHƯƠNG 19
11 questions
20
CB#03-4. JOHN | CHƯƠNG 20
12 questions
21
CB#03-4. JOHN | CHƯƠNG 21
14 questions

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Add to Wishlist
Lectures: 0

Archive

Working hours

Monday 9:30 am - 6.00 pm
Tuesday 9:30 am - 6.00 pm
Wednesday 9:30 am - 6.00 pm
Thursday 9:30 am - 6.00 pm
Friday 9:30 am - 5.00 pm
Saturday Closed
Sunday Closed