Môn đồ A-na-nia nhận được khải tượng từ Chúa và trung tín sống với khải tượng.

Khi đọc sách Công-vụ, bạn sẽ gặp được “một môn đồ tên là A-na-nia” (9:10), sinh sống tại thành Đa-mách. Người môn đồ nầy là một “người nhân đức theo luật pháp, được các người Giu-đa trú tại Đa-mách đều làm chứng tốt” (22:12) và cũng là một người quan tâm đến công việc nhà Chúa. Ông “có nghe nhiều kẻ nói người nầy [Sau-lơ] đã làm hại biết bao các đấng thánh của Chúa trong thành Giê-ru-sa-lem” (9:13).

Nhưng, có lẽ A-na-nia được biết đến nhiều nhất qua vai trò của ông trong chức vụ đầy kết quả của nhà truyền giáo vĩ đại nhất lịch sử Hội Thánh Cơ Đốc: sứ đồ Phao-lô.

A-na-nia là người môn đồ đã “tìm” Sau-lơ, “đặt tay trên mình Sau-lơ”, cầu nguyện cho Sau-lơ “được sáng mắt lại và đầy Đức Thánh Linh”, nói cho Sau-lơ “được biết ý muốn Chúa” cho cuộc đời ông và giục giã Sau-lơ đừng “trễ nải” trong việc vâng phục ý muốn của Ngài (9:17-18; 22:12-16).

Một điều ta cần biết là môn đồ A-na-nia không tự mình nghĩ ra những việc làm nầy. Ông chỉ làm cho Sau-lơ tất cả những gì ông được nghe “Chúa phán… trong sự hiện thấy” (9:10). Nói cách khác, môn đồ A-na-nia nhận được khải tượng từ Chúa và trung tín sống với khải tượng mà mình nhận được.

Trong khải tượng, môn đồ A-na-nia nghe tiếng Chúa phán: “Hãy chờ dậy, đi lên đường gọi là đường Ngay Thẳng, tìm tên Sau-lơ, người Tạt-sơ, ở nhà Giu-đa!”, “Hãy đi, vì Ta đã chọn người nầy…” (9:11, 15). Và, Kinh Thánh chép: “A-na-nia bèn đi, vào nhà…” (9:17). Khi thấy khải tượng, môn đồ A-na-nia không nấn ná, không chần chừ. Ngược lại, ông vội vàng tìm cách biến khải tượng thành hiện thực. Kết quả là, qua môn đồ A-na-nia, trong chương trình tốt lành của Thiên Chúa, Hội Thánh Cơ Đốc đã được phước lớn qua chức vụ của vị sứ đồ và nhà truyền giáo trứ danh Phao-lô.

Hội Thánh đầu tiên có người môn đồ có khải tượng, có người môn đồ sống với khải tượng, có người môn đồ biến khải tượng thành hiện thực: A-na-nia. Cầu xin Chúa ban cho Hội Thánh ngày nay những “môn đồ A-na-nia”. Cầu xin Chúa ban cho mỗi tôi tớ Chúa và con cái Chúa trong Hội Thánh ngày nay là một Cơ Đốc nhân có khải tượng – những khải tượng Chúa ban – và sống với khải tượng. A-men!

Hoàng Phong

(Nguồn: arisevc.org)

Theo: Oneway-Media

Link: https://oneway.vn/tin-tuc/a-na-nia-mon-do-song-voi-khai-tuong-49987.html

Author: Aba Team

Trả lời